• Conditions of sale
    The offer and the sale of products on parajumpers.it are determined by the Conditions of Sale
  • Legal area
    Please read our Privacy and Return Policy carefully

PRIVACYBELEID - PARAJUMPERS S.P.A.


Welkom op de website van Parajumpers S.p.A. (de "Site"). Op deze pagina staat de informatie overeenkomstig artikel 13 van Verordening (EU) 2016/679 ("AVG") met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens die we verzamelen wanneer je door de Site bladert en communiceert met de gerelateerde diensten.


De informatie die hier wordt verstrekt, verwijst alleen naar onze Site en de mogelijke subdomeinen en niet naar andere websites die kunnen worden bezocht via hyperlinks of koppelingen.


We raden je aan deze informatie zorgvuldig te lezen voordat je on persoonsgegevens verstrekt.


1. GEGEVENSBEHEERDER


Parajumpers S.p.A., met maatschappelijke zetel te Sestiere San Marco nr. 3877, Palazzo Corner Spinelli, 30124, Venetië, e-mailadres privacy@parajumpers.it, belastingcode en btw-nummer 04630620278 en The Level S.r.l. ("TLG"), met maatschappelijk zetel te Piazza Arcole 4, 20143, Milaan (IT), e-mailadres privacy@thelevelgroup.com, zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens voor alle activiteiten met betrekking tot de aankoop van de op de Site aangeboden producten. Krachtens artikel 26 van de AVG is informatie over de basisinhoud van de overeenkomst tussen TLG en Parajumpers S.p.A. beschikbaar door een e-mail te sturen naar privacy@parajumpers.it.


Parajumpers S.p.A. is ook de zelfstandige verwerkingsverantwoordelijke voor het beheer van de Site en uw registratie op de Site (persoonlijke account), en voor de marketing- en profileringsactiviteiten die hieronder nauwkeuriger worden beschreven.


TLG is ook de zelfstandige verwerkingsverantwoordelijke voor administratieve en boekhoudkundige doeleinden met betrekking tot verkopen die op de Site worden verricht en om je te helpen met je aankopen.


Het gebruik van de term "Gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken" verwijst zowel naar Parajumpers S.p.A. als TLG. Verwijzingen naar "Parajumpers S.p.A." of "TLG" verwijzen individueel naar Parajumpers S.p.A. of TLG.


2. TOEZICHTHOUDER VOOR GEGEVENSBESCHERMING


TLG heeft een toezichthouder voor gegevensbescherming (Data Protection Officer, DPO) aangesteld die per e-mail bereikbaar is op dpo@thelevelgroup.com.


3. CATEGORIEËN VAN PERSOONSGEGEVENS


a) Browsergegevens

Bij het bladeren op de Site en de toegang tot de gerelateerde diensten worden enkele persoonsgegevens met betrekking tot de navigatie verzameld, zoals bijvoorbeeld de IP-adressen of domeinnamen van de apparaten die je gebruikt om verbinding te maken met de Site, de uniform resource identifier (URI) van de opgevraagde bronnen, de tijdstip van het verzoek, de methode die wordt gebruikt om het verzoek bij de server in te dienen, de grootte van het bestand dat als antwoord wordt verkregen, de numerieke code die de status van het door de server gegeven antwoord aangeeft (geslaagd, fout, enz.) en andere parameters met betrekking tot het besturingssysteem en de IT-omgeving die je gebruikt.


b) Persoonsgegevens die vrijwillig door de betrokkene zijn verstrekt

De persoonsgegevens die je vrijwillig verstrekt wanneer je je registreert op de Site, toegang krijgt tot de gerelateerde diensten, een product koopt of contact hebt met de klantenservice, zoals bijvoorbeeld persoonlijke informatie, contactgegevens, aankoopgegevens en bankgegevens.


c) Cookies

De Site maakt gebruik van cookies. Ga voor meer informatie over cookies en het gebruik ervan op de Site naar de pagina over cookies.


4. DOEL, RECHTSGROND EN BEWAARTERMIJN VOOR GEGEVENS


I. Parajumpers S.p.A. verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:


DOEL RECHTSGROND BEWAARTERMIJN VOOR GEGEVENS
A Registratie op de Site* (persoonlijke account): dit stelt je in staat een persoonlijke account aan te maken op de Site en toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de gerelateerde diensten Uitvoering van het contract of om op jouw verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een contract Totdat je je account verwijdert of de service beëindigt
B Voor hulp bij aankopen in fysieke winkels of bij een andere online winkel; voor algemene en bedrijfsinformatie*: om te reageren op je verzoek om algemene product- of merkinformatie Uitvoering van het contract of om op jouw verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een contract (reageren op verzoeken van de betrokkene) Gedurende de tijd die nodig is om je verzoek te beantwoorden
C Marketing: voor het verzenden van informatie en commerciële mededelingen, waaronder reclame, over de producten en diensten van Parajumper S.p.A Toestemming Gedurende 24 maanden na de laatst verstuurde communicatie
D Profilering: om de wensen, voorkeuren, gewoonten en gedragingen van de betrokkene te analyseren om hem/haar gepersonaliseerde marketingcommunicatie te sturen op basis van het commerciële profiel en het gedragsprofiel van de betrokkene Toestemming Gedurende een periode van 12 maanden vanaf het verzamelen

II. Parajumpers S.p.A. en TLG verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:


DOEL RECHTSGROND BEWAARTERMIJN VOOR GEGEVENS
E Verkoop van producten*: voor het afsluiten en uitvoeren van het verkoopcontract voor de producten die op de Site worden aangeboden, met inbegrip van het beheer en de uitvoering van de bestellingen, de levering van de producten, de mededeling van alle feiten in verband met de bestelling, het beheer van de betalingen en de fraudebestrijding Uitvoering van het contract of om op jouw verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een contract Gedurende de periode die nodig is om de bestelling te verwerken (onverminderd het verder bewaren van de gegevens indien dit nodig is voor latere doeleinden)

III. TLG verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:


DOEL RECHTSGROND BEWAARTERMIJN VOOR GEGEVENS
F Hulp na verkoop*: om verzoeken te beheren en te beantwoorden die je ons stuurt met betrekking tot de producten die je op de Site hebt gekocht, bijvoorbeeld met betrekking tot retourzendingen, terugbetalingen of klachten Uitvoering van het contract of om op jouw verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een contract Gedurende de periode die nodig is om op je verzoek te reageren (onverminderd het verder bewaren van de gegevens indien dit nodig is voor latere doeleinden)
G Naleving van wettelijke verplichtingen*: om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (met name op het gebied van burgerrecht, belastingen, openbare veiligheid, bankzaken en bescherming van persoonsgegevens) Naleving van wettelijke verplichtingen Gedurende de wettelijk vastgestelde periode. Factuurgegevens worden 10 jaar bewaard vanaf de uitgiftedatum van de factuur
H Geschillen en het voorkomen van strafbare feiten*: om een recht te verdedigen of te doen gelden en/of om fraude en andere misdrijven of overtredingen vast te stellen en te voorkomen Gerechtvaardigde belang van de verwerkingsverantwoordelijke Gedurende de periode die nodig is voor het doel waarvoor de gegevens worden verzameld in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving (bijv. bepalingen die van toepassing zijn op verjaringstermijnen).

5. AARD VAN DE GEGEVENSVERSTREKKING


Het verstrekken van gegevens in de velden gemarkeerd met een sterretje (*) voor de doeleinden waarnaar wordt verwezen in paragraaf 4(I)(A) en (B) en 4(II) en (III) hierboven, is noodzakelijk om je aan te melden op de Site, de gerelateerde diensten te gebruiken en producten te kopen op de Site. Als je deze gegevens niet verstrekt, is het niet mogelijk om de gevraagde producten en diensten te verkrijgen. Het verstrekken van gegevens in de niet met een sterretje gemarkeerde velden, hoewel dit nuttig is om het contact met Parajumpers S.p.A. te vergemakkelijken, is optioneel en het niet verstrekken ervan zal geen invloed hebben op het verkrijgen van de gevraagde producten en diensten. Wat betreft de marketing- en profileringsdoeleinden waarnaar wordt verwezen in het gedeelte 4(I)(C) en (D), is het verstrekken van gegevens optioneel en weigering betekent dat Parajumpers S.p.A. de gegevens die je verstrekt niet zal verwerken voor marketing- en profileringsdoeleinden. Je kunt je nog steeds registreren op de Site, producten kopen en de gerelateerde diensten gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van artikel 4(I)(A) en (B) en 4(II) en (III).


6. BESTAAN VAN EEN GEAUTOMATISEERDE PROCEDURE (PROFILERING)


Parajumpers S.p.A. is van plan de doeleinden waarnaar wordt verwezen in het gedeelte 4(I)(D) (profilering) na te streven door het analyseren van informatie over de betrokkene (bijvoorbeeld afgeleid van de verrichte aankopen), om gepersonaliseerde marketingcommunicatie te verzenden en gerichte promotie- en business intelligence-handelingen uit te voeren. De verwerking wordt uitgevoerd met gegevens- en/of informatieverwerkingsprogramma's en nadat de gegevens zijn gecontroleerd, wordt er een commercieel profiel van de betrokkene op het web aangemaakt. Voor hetzelfde doel zullen dergelijke gegevens en/of informatie worden gekoppeld aan gegevens en/of informatie die later door de betrokkene worden verstrekt of reeds in het bezit zijn van Parajumpers S.p.A., ook na de eventuele aanvaarding van de door Parajumpers S.p.A. aangeboden diensten.​


7. METHODEN VOOR GEGEVENSVERWERKING


Je gegevens worden verwerkt door de Gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken met behulp van voornamelijk informatietechnologie en telematica. Er zijn specifieke beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om gegevensverlies, onwettig of oneigenlijk gebruik van en ongeautoriseerde toegang tot gegevens te voorkomen. De Gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken hebben alle passende beveiligingsmaatregelen getroffen die wettelijk vereist zijn. Gegevens worden verwerkt door Parajumpers S.p.A. en TLG als zelfstandige Verwerkingsverantwoordelijken met behulp van voornamelijk informatietechnologie en telematica in overeenstemming met de technische en organisatorische voorschriften gericht op het voorkomen van onwettig, onjuist of ongeautoriseerd gebruik van gegevens. ​


8. CATEGORIEËN ONTVANGERS VAN PERSOONSGEGEVENS EN OPENBAARMAKING VAN GEGEVENS


Om de doeleinden te bereiken waarvoor de gegevens worden verzameld, mogen de Gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken en Parajumpers S.p.A. en TLG als autonome Verwerkingsverantwoordelijken de gegevens doorgeven aan de volgende categorieën ontvangers of gegevensverwerkers:

• aanbieders van informatietechnologiediensten, zoals internetproviders en cloudproviders

• personen die logistieke, opslag-, promotie- en leveringsdiensten verlenen aan de Gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken

• personen die klantenserviceactiviteiten uitvoeren

• bedrijven en andere personen die ondersteuning en advies verlenen en diensten verlenen zoals juridische, fiscale, boekhoudkundige, economisch-financiële, technisch-organisatorische, gegevensverwerkende en communicatieve diensten

• instanties die bank-, financiële, verzekerings- en incassodiensten verlenen

• personen die fraudepreventie- en detectieactiviteiten uitvoeren met betrekking tot betalingen

• dochterondernemingen, moedermaatschappijen, aangesloten en geaffilieerde ondernemingen

• overheidsinstanties en toezichthoudende en controleorganen.

De bijgewerkte lijst van gegevensverwerkers is beschikbaar op specifiek verzoek via de methoden aangegeven in het gedeelte 12. Uitsluitend voor de hierboven genoemde doeleinden kunnen je persoonsgegevens ook worden doorgegeven aan personen binnen de Gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken/autonome Verwerkingsverantwoordelijken die uit hoofde van hun respectieve taken bevoegd zijn om de gegevens te verwerken. Er worden geen gegevens openbaar gemaakt die op de Site zijn verzameld.


9. DOORGIFTE VAN GEGEVENS NAAR EEN DERDE LAND EN/OF EEN INTERNATIONALE ORGANISATIE


De persoonsgegevens die door de verantwoordelijke voor de verwerking worden verwerkt, kunnen uitsluitend met het oog op de in punt 4 genoemde doeleinden worden doorgegeven aan bedrijven in de Verenigde Staten (VS). Deze overdracht vindt uitsluitend plaats na ondertekening van de modelcontractbepalingen die door de Commissie van de Europese Unie zijn goedgekeurd (art. 46, lid 2, letters C en D van de AVG) tussen The Level Group en de bedrijven die de gegevens ontvangen.


10. SOCIALE KNOPPEN EN WIDGETS


De Site bevat ook sociale knoppen/widgets. Deze pictogrammen voor sociale netwerken (zoals Facebook, Twitter, YouTube en Instagram) geven je toegang tot het sociale netwerk door op het betreffende pictogram te klikken. Via deze tools kun je inhoud delen, producten van de Site aanbevelen op sociale netwerken en meer. Door op de sociale knoppen/widgets te klikken, kan het sociale netwerk gegevens verzamelen met betrekking tot je bezoek aan de Site. Zoals hierboven vermeld, heeft dit privacybeleid geen betrekking op de verwerking van je gegevens door het sociale netwerk. We raden je aan het privacybeleid van deze sociale netwerken te lezen voor meer informatie over wat ze met je persoonsgegevens doen.

Afgezien van de gegevens die je vrijwillig deelt met het geselecteerde sociale netwerk door te klikken op de sociale knoppen/widgets, geeft Parajumpers S.p.A. geen persoonsgegevens vrij of door aan het sociale netwerk.


11. MINDERJARIGEN


De Site en diensten zijn bedoeld voor de verkoop van producten en diensten aan meerderjarige personen. De Gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken voor de verwerking verzamelen niet opzettelijk persoonsgegevens van personen die jonger dan 18 jaar zijn. Door de diensten van de Site te bezoeken, verklaar je dat je meerderjarig bent.


12. RECHTEN VAN BETROKKENEN


Met betrekking tot de persoonsgegevens die je verstrekt, heb je te allen tijde het recht:


• om bevestiging te krijgen of er al dan niet persoonsgegevens over je worden verwerkt en, zo ja, om toegang te krijgen tot de persoonsgegevens en een kopie te krijgen (Artikel 15 van de AVG)

• om de rectificatie te verkrijgen van onjuiste persoonsgegevens die betrekking hebben op je of om onvolledige persoonsgegevens te laten aanvullen, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking (Artikel 16 van de AVG)

• om persoonsgegevens die betrekking hebben op je te laten wissen op grond van de redenen waarnaar wordt verwezen in artikel 17 van de AVG

• om beperking van de verwerking te verkrijgen in de gevallen waarnaar wordt verwezen in Artikel 18 van de AVG

• om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens in de gevallen waarnaar wordt verwezen in artikel 21 van de AVG

• om persoonsgegevens die betrekking hebben op je te ontvangen (gegevensportabiliteit) wanneer de verwerking is gebaseerd op toestemming of op een overeenkomst en wanneer de verwerking wordt uitgevoerd door geautomatiseerde middelen (Artikel 20 van de AVG)

• voor zover je uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor de verwerking van je persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden (artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG), om je toestemming in te trekken zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming voordat deze werd ingetrokken.

Om deze rechten uit te oefenen, stuur je een e-mail naar privacy@parajumpers.it of naar privacy@thelevelgroup.com. Je kunt je rechten ook uitoefenen door een brief te sturen naar elke Gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke op het in punt 1 vermelde adres, indien de verwerking door hen wordt uitgevoerd krachtens een Overeenkomst tussen Gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken. Tot slot heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autorità Garante per la protezione dei dati personali (autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens) (de toezichthoudende autoriteit) volgens de vastgestelde procedures.